Historie a Současnost

Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. Původní název byl pozdější německou kolonizací z konce 12. stol. postupně poněmčován až k německému Tóppeles. První písemná zmínka je r. 1475.

Původně zemědělská osada se postupně rozrostla na obec, která měla v r.1930.... 408 obyvatel  a 58 domů.

V obci do té doby byla řada hospodářských usedlostí a mlýn.
Rozvoj průmyslu koncem 19. století znamenal rozvoj dopravy a v Tepličce výstavbu porcelánky Fríeder a Kčrper. Ta byla po r. 1945 zbořena. Mnoho obyvatel již před r. 1945 docházelo za prací do okolních výrobních center.

Jedním z výsledků II. světové války byl i odsun německého obyvatelstva z pohraničního území bývalých Sudet Došlo tím k zpřetrhání přirozených vazeb člověka a kraje, ve kterém se narodil, žil a pracoval. Většina přistěhovalců prvních osídlovacích vln z Čech, Slovenska, Volyně se s místním drsnějším prostředím nesžila. Řada objektů v tomto období zůstala opuštěná a chátrala.

Po odsunu německého obyvatelstva již nedošlo k obnově zemědělství v předválečném rozsahu. Dosídlenci po r. 1945 částečně navázali na zemědělskou malovýrobu. V r. 1950 bylo založeno místní JZD. V r. 1955 hospodářství prošlo reorganizací pod Státní statek Dalovice a v r. 1962 převedeno hospodářství na Státní statek Slavkov - farma Teplička. Živočišná výroba byla zrušena v souvislosti s vyhlášením ochranného pásma vodního díla Stanovíce v r. 1972.

Původní pole i louky na mnoha místech postupně nahrazovala náletová zeleň.
V  současnosti většina obyvatel dojíždí za prací a pouze několik obyvatel pracuje  v zemědělství a lesnictví.
Krásné přírodní prostředí a opuštěnost mnoha stavení bylo důvodem k postupnému narůstání rekreační funkce obce. Ze zchátralých stavení se staly rekreační chalupy a zároveň v 60 -70tých letech došlo k hromadné výstavbě rekreačních chat a zřízení zahrádkářské kolonie. V současnosti je rozvoj  obce ovlivněn omezenými vodními zdroji.

 

Zástavba - současnost


Jak je zřejmé z mapy 1: 2880 (r.1945) byla původní zástavba hustší. Po r. 1945 bylo několik domů a hospodářských stavení zbořeno. Přesto si Teplická zachovala svůj původní charakter. Pouze novodobá zahrádkářská a chatařská zástavba východního svahu je z architektonického a urbanistického hlediska prvkem rušivým.
 
Centrum obce bylo a dosud je v levobřežní částí zástavby v prostoru mezí obecním úřadem a kapličkou. Dominantou obce je školní budova převyšující zástavbu západní části obce. Novodobá výstavba rodinných domů od 70tých let probíhá v omezeném počtu v pravobřežní části obce spolu s rekreačními objekty individuální rekreace. Stavebně technický stav objektů a památkové hodnocení je dokumentováno v průzkumech a rozborech.
Celkové je technický stav většiny obytných objektů dobrý. V Tepličce není žádná registrovaná kulturní památka.

V současnosti za významné a historicky a stavebně hodnotné objekty lze považovat:
-  kapličku z r.1875 (udržovaná) na pozemku 21/3
-  školní budovu (depozitář muzea K.Vary) na pozemku 47
-  nádražní budova (udržovaná), dodnes funkční, na pozemku 41
-  původní stavba v centru obce na pozemku 2/1. Zděný patrový objekt z konce 19.
   století se sedlovou střechou. Dnes obytná budova.
-  původní stavba v centru obce na pozemku 16. Přízemní zděná chalupa se sedlovou
   střechou s jednostranným přesahem, pravděpodobné hrázděné podkroví
-  pomník letce USA sestřeleného ke konci ll.sv.války na okraji lesa východně nad obcí
-  pomník pochodu smrtí 1945 /ostatky přeneseny v r. 1947 do Bečova/, dnes pouze
   kámen s textovou deskou na pozemku 29/2
-  obytná budova původní hospodářské usedlostina pozemku 14/1. Zděný patrový
   objekt se sedlovou střechou z 2. Pol.19 stol. Dnes obytná budova.
-  mlýn, východní část Kamenná spodní stavba na pozemku 26/2. Patro smíšené
   zdivo, sedlová střecha. Zbytky zastropení mezipatera pracovních plošin. Dnes
   v dezolátním stavu.
-  zděná původní patrová stavba na pozemku 1/1, dříve ubytovací hostinec. Dnes
   hostinec s letním kinem a obecní úřad. Dle zápisů jeden z nejstarších objektů v obci 
   (hospodářská usedlost s hostincem, rychtář)
   Svůj původní vzhled si dodnes ponechala pouze kaplička, školní budova, nádražní budova a    objekt na pozemku 2/1. Všechny ostatní stavby jsou poznamenány dobovými přestavbami a úpravami.

 

 

 

teplicka_footer